Ekologiya üzrə Standartların Siyahısı

“Ekologiya” standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK-09) tərəfindən hazırlanmış 2022-2023-cü illərdə təsdiq olunmuş yeni və dövri yoxlaması keçirilmiş dövlət standartları


Təsdiq olunmuş yeni dövlət standartları:
1. AZS ISO 7027-1:2023 “Suyun keyfiyyəti-Bulanıqlığın müəyyən edilməsi. Hissə 1: Kəmiyyət metodları”
2. AZS ISO 15923-1-2022 “Suyun keyfiyyəti-Diskret analiz sistemləri ilə seçilmiş parametrlərin müəyyən edilməsi, I hissə-Fotometrik aşkarlama ilə ammonium, nitrat, nitrit, xlorid, ortofosfat, sulfat və silikat”
3. AZS İSO 5664:2022 “Su keyfiyyəti-Ammoniumun müəyyən edilməsi- Distillə və titrləmə metodu”
4. AZS ISO 6777:2022 “Suyun keyfiyyəti-Nitritin təyin edilməsi-Molekulyar absorbsiya spektrometrik üsulu”
5. AZS İSO 6878:2022 “Suyun keyfiyyəti-Fosforun müəyyən edilməsi-Ammonium molibdat spektrometrik üsulu”
6. AZS İSO 7888:2022 “Su keyfiyyəti - Elektrik keçiriciliyinin təyini”
7. AZS ISO 7890-3:2022 “Suyun keyfiyyəti-Nitratın təyini-III hissə: Sulfosalisil turşusundan istifadə edərək spektrometrik üsul”
8. AZS İSO 10304-1:2023 “Su keyfiyyəti - İonların maye xromatoqrafiyası ilə həll olunan anionların təyini, 1 -ci hissə: Brom, xlorid, flüorid, nitrat, nitrit, fosfat və sulfatın təyini”
9. AZS ISO 10523:2022 “Su keyfiyyəti – pH-in təyin edilməsi”
10. AZS EN 15708:2023 “Suyun keyfiyyəti - Dayaz axan sularda fitobentosun tədqiqatı, ondan nümunələrin götürülməsi və laboratoriya təhlillərinin aparılması üçün təlimat xarakterli standart”
11. AZS ISO 28540:2023 “Suda 16 politsiklik aromatik karbohidrogenlərin (PAH) təyini. Kütlə-spektrometrik aşkarlama ilə qaz xromatoqrafiyasından istifadə üsulu (GC-MS)

Dövri yoxlaması keçirilmiş dövlət standartları:
1. AZS268-2007 “Təbiəti mühafizə. Hidrosfer. Təbii və çirkab sularda neft məhsullarının təyin edilmə üsullarına ümumi tələblər”
2. AZS751.2-2013 “Təbii sularda asılı bərk hissəciklərin təyini”
3. AZS751.1-2013 “Təbii sularda ammonium ionlarının təyini”
4. AZS751.7-2013 “Təbii sularda xlorid ionunun təyini”
5. AZS751.5-2013 “Təbii sularda qələvililiyin (HCO 3 ) təyini”
6. AZS751.12-2014 “Oksigenin kimyəvi sərfi”
7. AZS751.8-2013 “Təbii sularda ümumi codluğun təyini”
8. AZS751.13-2014 “Təbii sularda Xlorofil A-nın təyini”
9. AZS751.11-2013 "Təbii sularda sulfatların təyini”
10. AZS751.14-2014 (İSO 9391-1993) "Çaylardan makrobentos nümunələrinin götürülməsi”
11. AZS809-1-2015 (İSO 8689-1:2000) “Suyun keyfiyyəti - Çayların bioloji təsnifatı. Hissə 1: Bentik (suyun dibindəki) makroonurğasızların tədqiqi əsasında alınan bioloji keyfiyyət məlumatının təsviri üzrə təlimat”
12. AZS 807-2015 (İSO 5666-1999) “Suyun Keyfiyyəti. Civənin təyini”
13. AZS603.4-2011 “Dəniz sularından nümunənin götürülməsi üzrə qaydalar”
14. AZS809-2-2015 (İSO 8689-2:2000)  “Suyun Keyfiyyəti - Çayların Bioloji Təsnifatı. Hissə II:Bentik makroonurğasızlar sinfi üzrə aparılan tədqiqatlardan götürülmüş bioloji keyfiyyət haqqında məlumatın təqdimatına dair rəhbər sənəd”

 


“Ekologiya” standartlaşdırma üzrə Texniki Komitə (AZSTAND/TK-09) tərəfindən hazırlanmış və Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən qeydiyyatdan keçmiş standartların SİYAHISI:

Standartın nömrəsi

Standartın adı

 1. 

 AZS 563-2011

(İSO 14031-99)

Ətraf mühitin idarə olunması. Ekoloji effektivliyin qiymətləndirilməsi.

 2. 

 AZS 564-2011

(İSO 15903-2002)

Torpağın keyfiyyəti - torpağı qeydiyyata almaq üçün format və ərazi haqqında məlumat.

 3. 

 AZS 566-2011

Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında azot oksidinin (NOx) naftilentilendiaminlə spektrometrik metodla təyini.

 4. 

 AZS 567-2011

 Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında tozun (asılı bərk hissəciklərin) qravimetrik metodla təyini.

 5. 

 AZS 603.1-2011

 Təbii və süni göllərdən su nümunəsinin götürülməsi üzrə qaydalar.

 6. 

 AZS 603.2-2011

 Dib çöküntülərindən və lildən nümunələrin götürülməsi üzrə qaydalar.

 7. 

 AZS 603.3-2011

 Su axınlarından nümunələrin götürülməsi üzrə qaydalar.

 8. 

 AZS 603.4-2011

 Dəniz sularından nümunənin götürülməsi üzrə qaydalar.

 9. 

 AZS 603.5-2011

 Çirkab sulardan nümunənin götürülməsi üzrə qaydalar.

 10. 

 AZS 748-2013

 Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında kükürd dioksidin (SO2) kütlə qatılığının tetraxlormerkurat və paparozanilin ilə spektrofotometrik metodla təyini.

 11. 

 AZS 751.1-2013

 Təbii sularda amonium ionlarının təyini.

 12. 

 AZS-751.2-2013 

 Təbii sularda asılı bərk hissəciklərin təyini.

 13. 

 AZS 751.3-2013

 Təbii sularda həll olmuş oksigenin təyini.

 14. 

 AZS 751.4-2013 

 Təbii sularda oksigenin biokimyəvi sərfinin (OBS5) təyini.

 15. 

 AZS 751.5-2013

 Təbii sularda qələviliyin (HCO3) təyini.

 16. 

 AZS 751.6-2013

 Təbii sularda xüsusi elektrik keçiriciliyinin təyini.

 17. 

 AZS 751.7-2013

 Təbii sularda xlorid ionunun təyini.

 18. 

 AZS 751.8-2013

 Təbii sularda ümumi codluğun təyini.

 19. 

 AZS 751.9-2013

 Təbii sularda şəffaflığın təyini.

 20. 

 AZS 751.10-2013

 Təbii sularda qoxunun təyini.

 21. 

 AZS 751.11-2013

 Təbii sularda sulfatların təyini.

 22. 

 AZS İSO 6107-1-2013

 Suyun keyfiyyəti. Lüğət

 23. 

 AZS İSO 6107-4-2013

 Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 4

 24. 

 AZS İSO 6107-5-2013

 Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 5

 25. 

 AZS İSO 6107-6-2013

 Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 6

 26. 

 AZS İSO 6107-8-2013

 Suyun keyfiyyəti - Lüğət

 Hissə 8

 27. 

 AZS İSO 15799-2013 

 Torpağın keyfiyyəti-torpaq və torpaq materiallarının ekotoksikoloji xarakteristikasına dair göstərişlər.

 28. 

 AZS İSO 15800-2013 

 Torpağın keyfiyyəti - İnsanlara təsiri ilə bağlı torpağın xarakteristikası.

 29. 

 AZS İSO 16072-2013 

 Torpağın keyfiyyəti - Torpağın mikrobioloji tənəffüsünü müəyyən etməyin laborator üsulları.

 30. 

 AZS İSO 16133-2013 

 Torpağın keyfiyyəti - Yoxlama proqramlarının yaranması və saxlanmasına rəhbərlik.

 31. 

 AZS İSO 10381-1-2014

 Torpağın keyfiyyəti - 1 Hissə: Nümunə götürmə - Proqramların hazırlanması üzrə göstərişlər.

 32. 

 AZS İSO 10381-2-2014

 Torpağın keyfiyyəti - 2 Hissə: Nümunə götürmə - Texnikalar üzrə göstərişlər.

 33. 

 AZS İSO 10381-3-2014

 Torpağın keyfiyyəti - 3 Hissə: Nümunə götürmə - Təhlükəsizlik üzrə göstərişlər.

 34. 

 AZS İSO 10381-4-2014

 Torpağın keyfiyyəti - 4 Hissə: Nümunə götürmə - Təbii, təqribən təbii və əkilmiş sahələrin tədqiqatı üzrə prosedurlara dair göstərişlər.

 35. 

 AZS İSO 11461-2014

 Torpağın keyfiyyəti-Boru tətbiqi ilə qrunt nümunəsi götürmək üçün həcm payı şəklində torpaq nəmliyinin miqdarının təyini. Qravimetrik üsul.

 36. 

 AZS İSO 11465-2014

 Torpağın keyfiyyəti-Quru maddələrin kütlə payının və nəmliyin kütlə nisbətinin qravimetrik üsulla təyini.

 37. 

 AZS 751.12-2014

(İSO 6060-1989)

 Oksigenin kimyəvi sərfi.

 38. 

 AZS 751.13-2014

(İSO 10260-1992)

 Təbii sularda xlorofil - A-nın təyini.

 39. 

 AZS 751.14-2014

(İSO 9391-1993)

 Çaylardan makrobentos nümunələrinin götürülməsi.

 40. 

 AZS İSO 14040-2014

 Ətraf mühitin idarə edilməsi. Həyat dövrünün qiymətləndirilməsi. Prinsiplər və struktur.

 41. 

 AZS İSO 762-2014

 Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında ammonyakın indofenol metodla təyini.

 42. 

 AZS İSO 4220-2014

 Ətraf mühitin mühafizəsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasının turşu aerozolları ilə çirklənmə indeksinin təyini. İndikator və ya patensiometr vasitəsilə ekvivalent nöqtənin aşkarlanması ilə titrimetrik metod.

 43. 

 AZS İSO 4225-2014

 Havanın keyfiyyəti. Ümumi aspektlər - Lüğət

 44. 

 AZS 836-2015 (ISO 14004-2004)

 Ətraf mühitin idarəetmə sistemləri. Prinsiplər, sistemlər və fəaliyyət üsullarına dair ümumi təlimat qaydaları.

 45. 

 AZS 832-2015 (İSO 14015-2001)

 Ətraf mühitin idarə edilməsi. İstehsal sahələrinin və təşkilatların ekoloji qiymətləndirilməsi. Prinsiplər və struktur sxem.

 46. 

 AZS 809-1-2015 (İSO 8689-1:2000)

 Suyun keyfiyyəti - Çayların bioloji təsnifatı. Hissə 1: Bentik (suyun dibindəki) makroonurğasızların tədqiqi əsasında alınan bioloji keyfiyyət məlumatının təfsiri üzrə təlimat.

 47. 

 AZS 809-2-2015 (İSO 8689-2:2000)

 Suyun keyfiyyəti - Çayların bioloji təsnifatı. Hissə 2: Bentik makroonurğasızlar sinfi üzrə aparılan tədqiqatlardan götürülmüş bioloji keyfiyyət haqqında məlumatın təqdimatına dair rəhbər sənəd.

48.

 AZS 808-9-2015 (İSO 6107-9-1997)

 Suyun keyfiyyəti - Lüğət. Hissə 9: Əlifba sırası üzrə siyahı və mövzuların cədvəli

 49. 

 AZS 807-2015 (İSO 5666-1999)

 Suyun keyfiyyəti. Civənin təyini.

 50. 

 AZS 834-5-2015 (ISO 10381-5-2005)

 Torpağın keyfiyyəti - Nümunə götürmə. Hissə 5: Torpağın çirklənməsi ilə əlaqədar olaraq şəhər və sənaye sahələrinin tədqiqatına dair prosedurlar haqqında təlimat.

 51. 

 AZS 834-6-2015 (ISO 10381-6-2009)

 Torpağın keyfiyyəti - Nümunə götürmə. Hissə 6: Laboratoriyada mikrobioloji proseslərin, biokütlənin və müxtəlifliyin təhlili məqsədi ilə aerob şəraitdə torpaq nümunələrinin yığılması, işlənməsi və saxlanılması üzrə tövsiyələr.